Quản Lý & Cho Thuê

management

Những loại nhà nào DT&T Property Management sẽ đảm trách việc quản lý & cho thuê?

Tại DT&T Property Management, chúng tôi quản lý tất cả các loại bất động sản cho thuê bao gồm Single Family Homes, Townhomes, Condominiums, Duplexes, Triplexes, Fourplexes, về cơ bản là bất kỳ loại nhà, hay bất động nào miễn nằm trong vùng Houston, Texas! Các nhân viên nhiều kinh nghiệm của chúng tôi sẽ xem xét qua khu vực và căn nhà cho thuê của quí vị để tính ra tiền thuê hàng tháng. Bên cạnh đó, các nhân viên của chúng tôi cũng giải thích mọi thắc mắc liên quan lệ phí mà quí vị sẽ phải trả khi thuê công ty chúng tôi. Khi là khách hàng của chúng tôi, quí vị sẽ nhận được 2 phần dịch vụ như sau:

Cung cấp đầy đủ dịch vụ quản lý nhà cho thuê:

Cung cấp dịch vụ thuê mướn nhà: